ผู้แทนสถานฑูตออสเตรีย ขอเข้าพบสถาบันอาคารเขียวไทย

Published on 26 03 2018, IN News
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ผู้แทนสถานฑูตออสเตรีย  ขอเข้าคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย  โดยมีคุณอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ กรรมการสถาบันฯ  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเขียวในปัจจุบัน  และแนวโน้มตลาดอาคารเขียวในอนาคตของประเทศไทย และประเทศออสเตรีย รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

Back