ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 11/2558

Published on 27 03 2018, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 11

 

***************************************************

                 ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 

                    1.             นายกมล ทัพพะกุล ณ อยุธยา         2.             นายกรกฤช เทียมชัยบุญทวี

                    3.             ร.ต.ท.กฤติน อัศววิชัย                   4.             นางสาวเกศิณี เรือนคำ                   

                    5.             นายชรินทร์ชัย ลิปิกาญจนกุล          6.             นางสาวณัฐ ศรีโลธร                      

                    7.             นายธิติ คูหารุ่งเรืองกุล                  8.             นายบุญชัย พันธุ์ธีรนุรักษ์               

                    9.             นายปฎิภาณ ชาญชัยศรี                10.          นางสาวปรารถนา ติระวัฒน์           

                    11.          นางสาวพรทิพย์ อรุณสกุล             12.          นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัชตระกูล               

                    13.          นายพิสิษฐ สุสา                          14.          นางสาวภาณิตา วราอุไรรัตน์

                    15.          นางสาวรฐา จิตตวิสุทธิกุล              16.          นายรัฐธรรม์ มีลาภ

                    17.          นายราเชน ภูบาลประสิทธิ์              18.          นายศรุต วะน้ำค้าง

                    19.          นางสาวศศิธร นุ่นไทย                   20.          นายสมชาย จุลศิริเสริม

                    21.          นางสาวสรรสุดา เจียมจิต               22.          นายสิทธิศักดิ์ ทองดี

                    23.          นายอธิชัย เส็งสาย                       24.          นายวรวิช ปิ่นปิติ

                    25.          นายธีรพงษ์ คงประพันธุ์                26.           นางสาวนีลวัสน์ อินทรกำแหง

                    27.          นางสาวศรีสุดา ภู่แย้ม                   28.          นายสมชาย กิตติปาลกุล                    

                    29.          นายสุวัฒน์ อุดม                          30.          นางสาวรัศมี รัตนไชยานนท์


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 11.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 11 (สอบแก้ตัว).pdf
Back