ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 12/2558

Published on 27 03 2018, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 12

***************************************************

               ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 

                         1.             นายบุญถึง บุญแท่น                     2.             นางสาวปรีชญา มหัทธนทวี           

                         3.             นายพณฉัตร เชี่ยววุฒิกุล                4.             นายพิศุทธ์ ลีลาล้ำเลิศ                 

                         5.             นายวัชรพล ตั้งกอบลาภ                6.              นายสมชัย กิตติสุขตระกูล              

                         7.             นางสาวสรณีย์ สุทธิธรรม               8.              นางสาวสิรินทร บวรศุภกิจกุล

                         9.             นายสุรีวร อ่อนสีทา                     10.           นายสุโรจน์ ต่างใจ

                         11.           ดร.อภิพรรณ บริสุทธิ์                  12.            นายเอกภาพ ศรีอัษฎาพร

                         13.           นางสาวกรรณิกา ละมูลพักตร์        14.            นางสาวนทจัน ศิริวรรณ               

                         15.           นายนิมิตร สังข์เงิน                     16.            นายราเชนทร์ ขุมนาค                            

                         17.           นายศริเดช บุนนาค


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 12.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 12 (สอบแก้ตัว).pdf
Back