ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 14/2559

Published on 27 03 2018, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 14

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                        1.             นางสาวมครินทร์ กาญจนสุต                       2.             นายทวี ตั้งปัญญารัช

                        3.             นายนัทชัย สุวรรณพฤกษ์                           4.             นางสาวพุทธินันท์ โพธิ์งาม

                        5.             นางสาวภควดี ประพันธ์บัณฑิต                    6.             นายสานนท์ ธนะพรสุขสันต์

                        7.             นายอติชาต สัตถาผล                                8.             นายอุษณ จันทรทรัพย์ 

                        9.             นางสาวกนก วัตตธรรม                             10.           นางสาวกรกนก ศรีม่วงกลาง

                        11.          นายชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์                      12.           นายณรงค์ เหลืองบุตรนาค

                        13.          นางสาวณหทัย รัตนไพบูลย์                        14.           นางสาวเดือนนภา มีทองหลาง

                        15.          นายภัทร์ภูมิ สิทธิภิญโญ                            16.            นายวสุรัตน์ ไชยนุวัติ

                        17.          นางสาวอัญชุลีภรณ์ เพชรพรหม


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 14.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 14 (สอบแก้ตัว).pdf
Back