ประกาศเรื่องการรับรองวัสดุผลิตภัณฑ์ และ Green Building Directory

Published on 27 03 2018, IN Announcement


ประกาศ

                เรื่อง    การรับรองวัสดุผลิตภัณฑ์ และ Green Building Directory

               

            ***************************************************


เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้กล่าวอ้างว่าวัสดุและบริการของตนผ่านการรับรองและผ่านการประเมินจากสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งข้อมูลนี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้กับประชาชนและสังคม สถาบันอาคารเขียวไทยจึงขอชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้


1.     สถาบันอาคารเขียวไทย ไม่เคยรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ และไม่เคยออกตรารับรองให้กับสถาบันหรือหน่วยงานใดๆ ว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ แล้วจะผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทย

2.      เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) จัดทำขึ้นเพื่อประเมินและให้การรับรองเฉพาะตัวอาคารและพื้นที่ภายในโครงการเท่านั้น

3.     สำหรับเรื่อง Green Building Directory ของปี พ.ศ. 2559 นี้ สถาบันอาคารเขียวไทยได้ว่ามอบหมายให้ บริษัท เจอนัล รีเสิร์ช จำกัด เป็นตัวแทนและผู้จัดทำเพียงผู้เดียว ส่วนเล่ม Green Directory ที่จัดทำโดยผู้อื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ข้างต้น สถาบันฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับหนังสือดังกล่าวแต่ประการใดทั้งสิ้น

4.   รายได้ที่ได้จากการจัดทำ Green Building Directory ของสถาบันฯ นั้นจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมของสถาบันอาคารเขียวไทย ที่เน้นการพัฒนาอาคารเขียวของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม


“สถาบันอาคารเขียวไทย” ทำงานภายใต้ “มูลนิธิอาคารเขียวไทย” เป็นหน่วยงานอิสระไม่แสวงหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์” และ “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

 

 

                                                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

                                                             สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศการรับรองวัสดุ.pdf
Back