ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 17/2560

Published on 17 04 2018, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 17

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.                  นายชนินทร์             เขียวสนั่น               2.                  นางสาวณัชชา          เทพทรงวัจจ   

                         3.                  นายพรณรงค์           สมบูรณ์ดียิ่งยง         4.                   นายยงยุทธ             อิ่มสงวน

                         5.                  นางสาวสุดารัตน์       อินทรพิทักษ์            6.                  นายจิรวงศ์              สิริพราหมณกุล

                         7.                  นายจุมพล              ภมรวิสิฐ                 8.                  นางสาวธัญธร           ค้ำไพโรจน์

                         9.                  นายปรมินทร์           ตันวัฒนะ               10.               นายบุญญฤทธิ์          บุญโพธิ์อภิชาต

                        11.                นายรัฐพล               รุญเจริญ                12.               นางสาวธีรินทร์          อัครวาณิชพันธุ์

                        13.                นายภูมิเบศร์            ทองคำสุก


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 17.pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 17 _สอบแก้ตัว_.pdf
Back