ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 18/2560

Published on 17 04 2018, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 18

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                        1.                  นายกฤตชัย            สุทธิลักษณ์               2.                  นางสาวกุลทิรา       เทพสุภรณ์กุล

                        3.                  นางสาวเกษญา        รัตโนภาส                 4.                  นายคชาธร           ทองศรี

                        5.                  นางสาวจิราพัชร       เลิศศักดิ์วิมาน           6.                  ดร. จุฬาลักษณ์      ชาญกูล

                        7.                  นางสาวณิชาภัทร      ทองนพคุณ              8.                  นายธำรงศักดิ์        จันทรักษ์

                        9.                  ดร. บุญจง              บูรณวัฒนาโชค          10.              นางสาวภาวดี        ธุววงศ์

                        11.              นายสามารถ            ตันติถาวรวัฒน์          12.              นางสาวสิรี            ธีระโกเมน

                        13.              นางสาวอัคริมา         บูรณะสัมฤทธิ์           14.              นายอุทิศ              เครือบุดดี

                        15.              นางสาวจิรประภา      กิมสุนทร                16.              นางสาวธีรารัตน์      สุวรรณสิชณน์   

                        17.              นางสาวอมลวรรณ     แสนนวล


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 18.pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 18 (สอบแก้ตัว).pdf
Back