ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4

Published on 22 06 2018, IN Announcementประกาศ


เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4

******************************************************


                                 ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A EB หรือ TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้1.    นางสาวกรกฏ               อายุรยืนยง

                                                                                      2.    นายกฤษณี                   เกิดกำไร

                                                                                      3.    นายจิรวัฒน์                  ผดุงวรศาสตร์

                                                                                      4.    นางสาวชมพุนุท           อัครไกรวรพันธุ์

                                                                                      5.    นายชุมพล                   พันธุ์น้อย

                                                                                      6.    นายธวัชชัย                  สังขะวิไล

                                                                                      7.    นายนคร                       มณีเนตร

                                                                                      8.    นางสาวภัทราภรณ์         ศรีประเสริฐ

                                                                                      9.    นายภาสมน                   เพ็ชรสุวรรณ

                                                                                      10.  นายสุรพันธุ์                   นิลนนท์

                                                                                      11.  นางสาวอรวิชญ์              รัศมีดารา

                                                                                      12.  นายอุกฤษฏ์                   จำปาชนม์


 


File attachment (Preview and download)

เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4.pdf
Back