โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 20

Published on 06 07 2018, IN Training


หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการออกแบบก่อสร้างอย่างไรถึงได้เป็นอาคารเขียว

2.     เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน เพื่อสังคมไทย

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินอาคารโดยผ่านเกณฑ์ การอบรม และผ่านการสอบ ตามเกณฑ์ TREES-NC และถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือTREES-A NC

4.     เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้อบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

09:00 - 09:30 น.  ลงทะเบียน

09:30 - 10:15 น.  ความเป็นมาสถาบันอาคารเขียวไทย บทนำเกณฑ์TREES

10:15 - 10:45 น.  หมวดที่  1 การบริหารจัดการอาคาร

10:45 - 11:00 น.  พัก 15 นาที

11:00 - 12:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 1)

12:00 - 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:00 น.  หมวดที่ 6  คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ส่วนที่ 2)

14:00 - 15:00 น.  หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15:00 - 15:15 น.  พัก 15 นาที

15:15 - 16:45 น.  หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 - 09:45 น.  หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ

09:45 - 10:00 น.  พัก 15 นาที

10:00 - 11:30 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์

11:30 - 12:00 น.  หมวดที่ 2  ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL 4)

12:00 - 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:00 น.  หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากร และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม

14:00 - 14:30 น.  พัก 30นาที

14:30 - 16:30 น.  ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และมูลนิธิฯได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)  5,350  บาท/ท่าน

สมาชิกสถาปนิก/สมาชิกสภาวิศวกร/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป         10,700  บาท/ท่าน

**มูลนิธิฯ  เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)  ผู้จ่ายเงินค่าอบรมจึงมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 8(2) แห่งคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528**

การชำระเงิน (ภายในวันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 )

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่1  40-256473-7

การยกเลิก      

1.          กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือขอยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนอบรม เพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน / ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าลงทะเบียนจำนวน 

           50ของราคา กรณีไม่เข้าอบรม สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนค่าลงทะเบียนไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้

2.          ขอยกเลิกการจัดอบรมกรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 40 ท่าน โดยสถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทดสอบความรู้   

1.       กรณีทดสอบความรู้ไม่ผ่าน สถาบันฯกำหนดให้สอบความรู้(สอบแก้ตัว)ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิก 535 บาท, บุคคลทั่วไป  1,070 บาท) หากผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ขอสงวนสิทธิ์ใน

          การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่

2.      กรณีไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ตามที่กำหนด กรุณาทำหนังสือขอเลื่อนทดสอบความรู้ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พร้อมรุ่นต่อไปตามกำหนด โดยจดหมายขอเลื่อนฯนั้นจะมีระยะเวลา 365 วัน นับจากวันที่

         อบรมของแต่ละรุ่นเท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย 248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย17) ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-3183358, 088-7600118 E-mail: tgbitrees@gmail.com

(รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน

หมายเหตุ *** ของดการรับเงินโอนแบบข้ามวัน เพราะมียอดเข้าวันและเวลาไม่ตรงกับหลักฐานการโอน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ ***


Back