ประกาศ เรื่อง แก้ไขกำหนดการชำระค่าตรวจประเมินอาคาร

Published on 24 01 2020, IN Announcement


ประกาศ
เรื่อง แก้ไขกำหนดการชำระค่าตรวจประเมินอาคาร
*************************************************
            อ้างถึงประกาศ เรื่อง “ค่าตรวจประเมินอาคาร” ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ลงประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ไปแล้วนั้น ที่กำหนดว่า “ค่าตรวจประเมินอาคาร ชำระในวันส่งเอกสารตรวจประเมินอาคาร หรือในระหว่างการตรวจประเมินอาคาร”

           บัดนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอแก้ไขกำหนดการชำระค่าตรวจประเมินอาคาร เป็น “ค่าตรวจประเมินอาคาร ชำระในวันส่งเอกสารตรวจประเมินอาคาร” เท่านั้น โดยทางผู้ที่ประสงค์ยื่นตรวจประเมินอาคารสามารถแจ้งพื้นที่อาคารที่ต้องการตรวจประเมินให้ทางสถาบันอาคารเขียวไทยคำนวนค่าตรวจและออกใบแจ้งหนี้ให้ก่อนได้ เพื่อให้การตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์ TREES เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
สถาบันอาคารเขียวไทย

File attachment (Preview and download)

2563-01-24 ประกาศเรื่อง แก้ไขกำหนดการชำระค่าตรวจประเมินอาคาร EDIT.pdf
Back