แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ Well Being City

Published on 16 03 2020, IN Announcement

   

ประกาศแต่งตั้ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเกณฑ์ Well Being City
สถาบันอาคารเขียวไทย
***************************************************
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเกณฑ์ Well Being City ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะทำงานเกณฑ์ Well Being City
ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้
1. ดร.อภิพรรณ บริสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City
2. คุณกมล ตันพิพัฒน์ อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City
3. นายณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City
4. คุณนันทวัน ศิริทรัพย์ อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City
5. ผศ.ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City

โดยมีหน้าที่
1. ศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล และดำเนินการจัดทำเกณฑ์ คณะทำงานเกณฑ์ Well Being City
2. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการจัดทาให้เป็นไปตามที่กำหนด
3. รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำเกณฑ์ Well Being City ให้ประธานฯ และที่ประชุมรับทราบ
ประจำทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
สถาบันอาคารเขียวไทย

File attachment (Preview and download)

2563-1-13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ Well Being City.pdf
Back