แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ “เป็นสุข”

Published on 16 03 2020, IN Announcement


ประกาศแต่งตั้ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทาคู่มือเกณฑ์ “เป็นสุข”
สถาบันอาคารเขียวไทย
***************************************************
เพื่อให้การดาเนินการร่างเกณฑ์ “เป็นสุข” สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์และจัดทาคู่มือเกณฑ์ เป็น
สุข ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาเกณฑ์ เป็นสุข
2. คุณปรีชา มณีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข
3. คุณอุษณีย์ มิ่งวิมล อนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข
4. คุณสมศักดิ์ จิตมั่น อนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข
5. ผศ.ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี อนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข
โดยมีหน้าที่
1. ศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล และพัฒนาเกณฑ์ เป็นสุข เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการจัดทา
ให้เป็นไปตามที่กาหนด
2. รายงานความก้าวหน้าของการจัดทาเกณฑ์ เป็นสุข ให้ประธานฯ และที่ประชุมรับทราบประจาทุกเดือน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
สถาบันอาคารเขียวไทย

File attachment (Preview and download)

2563-1-13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ “เป็นสุข”.pdf
Back