โครงการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 18 (สอบแก้ตัว)[02 Aug 2017 ]

Published on 26 11 2017, IN News


สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 18 (สอบแก้ตัว) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ 

เวลา  13.00-13.30  ลงทะเบียน

เวลา  13.30-15.30  ทดสอบความรู้

 

อัตราค่าลงทะเบียน (กรุณาส่งเอกสารใบตอบรับและชำระเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 

-สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย     535 บาท/ ท่าน 

-บุคคลทั่วไป                                                                                1,070 บาท/ ท่าน


File attachment (Preview and download)

Download ใบลงทะเบียนโครงการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 18 (สอบแก้ตัว).pdf
Back