ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 3

Published on 13 12 2017, IN News

 

 

 

ปรกาศ

รื่อง อบ รงการอบมหัก ู้ี่ยญอเขียว TREES-EB รุ่ที่ 3

***************************************************

 

                   ามี่สถบันอขีฝึกอรมหลัสูผู้ชี่วชาขีTREES-EB ุ่ที่ 3 ื่วัที่ 13  14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าล้วั้น พื่ห้ดำป็นไ่าภารรลุามถุระ์ขสถ ผลบเผู้เชี่ชา TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือ TREES-A EB สถบันอขีทย ามงตไปนี้

 

1.       นายกันติทัต             ทับสุวรรณ          

2.       นายคงคุณ               เจริญวิศาล          

3.       นางสาวจิรประภา      กิมสุนทร

4.       นายจิรวุฒิ               เจริญอาภารัศมี     

5.       นายชลทศ                ประเทืองสุขพงษ์

6.       นายชิดพันธุ์              วัฒนพรมงคล

7.       นายชินทัต                ณ ระนอง

8.       ผศ.ดร.ธนา               อนันต์อาชา

9.       นางสาวธีราภรณ์         เปรมชัยสวัสดิ์

10.   นายนพรัตน์               จรูญพัฒนพงศ์

11.   นายนรพัทธ์               หัตถกรรม

12.   นายนเรศ                  ชูชาญ

13.   นางสาวบุณยวีร์          ศิริวัฒน์

14.   นายปนิพันธ์              สุนทรรักษ์

15.   นางสาวพิรัลยา           ลีรุ่งเรืองพันธุ์

16.   นางสาวมณีนุช           เมฆสุทัศน์

17.   นายยุทธนา               ทองท้วม

18.   นายวสุรัตน์               ไชยนุวัติ

19.   นายวัชรพล               ตั้งกอบลาภ 

20.   นายวิชิต                   โสภารักษ์

21.   นายสุทธิพร               เติมกล้า

22.   นางสาวสุภิญญาลักษณ์ จันทรวงศ์

23.   ดร.สุมาวลี                 จินดาพลFile attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 3.pdf
เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB (รุ่นที่ 3).pdf
Back