ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 3

Published on 09 02 2018, IN News


ประกาศ

รื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่น 3

                     ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็น อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือ TREES-A EB ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                                                                             1.  นางสาวขนิษฐา      จรรยาอนุรักษ์
                                                                             2.  นายชิษณุพงศ์        สัจจะวัฒนวิมล
                                                                             3.  นายธีรภัทร             ถนัดศิลปกุล
                                                                             4.  นางสาวพลอยฟ้า    ภัทรมังกร
                                                                             5.  นายรัชกฤต            โพธิจักรFile attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 3 (สอบแก้ตัว).pdf
เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB (รุ่นที่ 3) แก้ตัว.pdf
Back