กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 19 (สอบแก้ตัว)

Published on 13 03 2018, IN Training   สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดการทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 19 (สอบแก้ตัว)

ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00 -16:00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39)

กำหนดการ

เวลา 13:00 – 13:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13:30 – 15:30 น. ทดสอบความรู้

อัตราค่าลงทะเบียน  (กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

  *   สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (อาษา) หรือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)              535  บาท / ท่าน

  *   บุคคลทั่วไป                                                                                                                                 1,070  บาท / ท่าน        

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินสดที่สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  มูลนิธิอาคารเขียวไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา   เลขที่  140-256473-7 และแนบเอกสารการโอนเข้าระบบ Payment ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ


หมายเหตุ:    1. โปรดแสดงบัตรประชาชนกับทีมผู้คุมสอบ

                     2.  ผลการสอบแก้ตัวไม่ผ่าน สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการดังกล่าวต้องลงทะเบียนใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับการสมัครเข้าอบรม โดยมีสิทธิ์สอบแก้ตัวอีก 1 ครั้ง เท่าเทียมกับผู้สมัครอบรมใหม่


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-3183358มือถือ 088-7600118


Back