Category: Training

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 23 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 23 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »

ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง  ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ************************************************** ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 23 ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศจากทางภาครัฐ ว่าให้สามารถจัดอบรม สัมมนา ระหว่างบุคคลต่างองกรณ์ได้ และเมื่อสามารถจัดอบรมได้จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทันที ทางสถาบันฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และทางสถาบันฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา

Read More »

ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าอบรม เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียว สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าอบรม เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (COVID-19) ************************************************** เนื่องด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นอาคารเขียวในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการอบรม หากพบว่าไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างอบรม ทางสถาบันขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมอบรม ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป                                     

Read More »

ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง  ขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ************************************************** ด้วยความห่วงใย และความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยขอเลื่อนการอบรมผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 23 ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2563  เป็นวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 หากไม่สะดวกเข้าอบรมในวันดังกล่าว สามารถยกเลิกการอบรมและสามารถขอคืนเงินค่าอบรมจากทางสถาบันฯได้

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 22

หลักการและเหตุผล ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้จัดทำ “คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่”  (TREES-NC) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล แนวทางปฏิบัติ สูตรการคำนวณ หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับการประเมินอาคารฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดให้เจ้าของอาคารที่สนใจนำอาคารเข้าโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับรอง มาตรฐานอาคารเขียวTREES-NC ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้กิจกรรมการประเมิน และการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียว เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางสถาบันฯ จึงต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A NC ขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอาคารในไทยและให้เป็นอาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่าง เป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ของการอบรม 1.     เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้กับสถาปนิก

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่น 5 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »

กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20 (สอบแก้ตัว)

สถาบันอาคารเขียวไทย ได้กำหนดทดสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่น 20 (สอบแก้ตัว) ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกสยน 2561 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) กำหนดการ เวลา 13:00

Read More »