ประกาศ เรื่อง ห้ามก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ TREES ก่อนได้รับการอนุมัติ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เนื่องจากสถาบันอาคารเขียวไทยพบว่ามีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ว่าได้รับการประเมินอาคารเขียวไทยจากสถาบันฯ ก่อนได้รับผลการตรวจประเมิน หรือ ใช้ป้ายตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ ป้ายที่ไม่ได้รับการยินยอมจากทางสถาบันฯ มาก่อน หรือ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่แสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการใช้ป้ายที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบันอาคารเขียวไทยนั้น ต้องดำเนินการดังนี้

  1. ตราสัญลักษณ์สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยสถาบันฯ ได้จดทะเบียนการค้าตราสัญลักษณ์นี้แล้ว
  2. สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวที่แสดงในระหว่างการก่อสร้างตามข้อกำหนดของอาคารเขียวไทยนั้น ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ต้องขออนุญาตจัดทำจากสถาบันฯ แต่ถ้าสถาบันฯ พบว่าการกระทำนั้นไม่ถูกต้อง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาหักคะแนน 2 คะแนน จากคะแนนที่โครงการนั้นจะได้รับ โดยที่สถาบันฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ป้ายชั่วคราวดังกล่าวจะต้องนำออกภายหลังการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
  3. โครงการใดที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์โดยพลการว่าผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES ก่อนที่จะได้รับผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งผลการตรวจประเมินโดยไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าตรวจประเมินโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ และอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย
  4. ผู้ที่ต้องการจัดทำป้ายขนาดใหญ่ ที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบันฯ จะต้องจัดส่งแบบป้ายพร้อมรายละเอียดทั้งหมดก่อนดำเนินการ เพื่อให้สถาบันฯ พิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากดำเนินการก่อสร้าง หรือ ติดตั้งโดยพลการ สถาบันฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

                      มูลนิธิอาคารเขียวไทย

                     สถาบันอาคารเขียวไทย