CS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

CS

รายการประเภทวันที่ประกาศดาวน์โหลด
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
NC, CS, EB2023-08-25 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/04/2023-08-25-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97.pdf
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0NC, CS2024-01-23 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/02/2566-12-05-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-TREES-NC-CS-V.1.1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-V.2.0.pdf
ประกาศ การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร สำหรับการทำคะแนนข้อ EP 4 เกณฑ์ TREES NS/CS/EBNC, CS, EB2022-10-28 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/10/2565-10-6-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-EP4-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-r01_final.pdf
อัพเดทแบบฟอร์ชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถามNC, CS, EB2022-10-04 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/10/2565-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
ประกาศปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินอาคารNC, CS, EB2022-08-15 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/08/2565-08-15-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2.pdf
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดขั้นต่ำในการประเมิน TREES NC/CS 1.1NC, CS2022-05-26 15:15:30https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/05/2564-11-24-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A31-1.pdf
ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่

มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย
EB, CS, Pre-NC, NC2021-08-20 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86.pdf
กำหนดระยะเวลาอาคารที่มีการใช้งานแล้วจนถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคาร

ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่ และ ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS)
CS, NC2020-07-20 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-NC_CS-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%88.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยTREES-NC/CS Version 2NC2021-06-09 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/03/TREES-NC-v2-2023-NCCS-Check5A.pdf
ประกาศ เรื่อง ห้ามก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ TREES ก่อนได้รับการอนุมัติEB, CS, Pre-NC, NC2021-05-21 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศเรื่องก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โค.pdf
เปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2020-12-14 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/12/2563-12-14_ประกาศเรื่อง_ปรับแก้สเปคและราคาป้าย.pdf
ข้อกำหนด งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการผ่านการประเมิน ช่วงการออกแบบของ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)EB, CS, Pre-NC, NC2019-11-20 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/DRAFT_TOR%20TREES_Design%20Period%20R01.pdf
ข้อกำหนดงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการผ่านการประเมิน ช่วงการก่อสร้างของ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)EB, CS, Pre-NC, NC2019-11-20 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/DRAFT_TOR%20TREES_Design%20Period%20R01.pdf
ประกาศเรื่อง ระยะเวลาการตรวจเอกสารประเมินอาคาร TREESEB, CS, Pre-NC, NC2019-09-13 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2562-09-12%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES.pdf
ประกาศค่าตรวจประเมินอาคารEB, CS, Pre-NC, NC2019-03-12 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2561-06-01%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES.pdf
ประกาศเรื่อง สารดับเพลิงประเภท BF-2000 สำหรับการทำคะแนนข้อ EP 1 เกณฑ์ TREES NC/CS/EBEB, CS, NC2018-06-27 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2561-06-26%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%20BF-2000%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%20EP1.pdf
ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครอาคารเข้าประเมินตามเกณฑ์ TREES - CSCS2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-08-21%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20TREES-CS.pdf
Template TREES CSCS2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/Template%20TREES%20CS.docx
ประกาศใช้ Template ข้อ WC1 ใหม่EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-03-31%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20Template%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20WC1%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
ประกาศยกเลิกขั้นตอนการตรวจประเมิน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-04-28%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%20%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20TREES.pdf
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation and Core and Shell Building เกณฑ์ TREES-NC/CS (English)CS, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017_03_TREES-CS-Eng.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/00-1-1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2011102016.pdf
ประกาศ เรื่อง แนวทางการทำคะแนน หมวดที่ 8 นวัตกรรมEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-07-22%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8UD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99innovation.pdf
ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดวัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ MR 6.2EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8MR6.2%20R01.pdf
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดวัสดุที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนของไทย ข้อ MR 6.1EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-04-17%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20MR%206.1.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (อาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร) TREES-NC/CSCS, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES-NC-CS%20V1.1%20-%20Small%20Manual-final%20draft%20%2020160301.pdf
ประกาศ เรื่องบทลงโทษกรณีทุจริตการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยญชาญอาคารเขียวEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.pdf
ขั้นตอนการตรวจประเมิน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_4%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%2056_.pdf
ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการตอบคำถามEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
ประกาศ เรื่องปรับอัตราค่าตรวจประเมินอาคารEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
คำถามที่ถูกถามบ่อยEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-03-21%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
ประกาศ เรื่องชี้แจงเรื่องการยกเลิกการใช้โปรแกรม BEC (2E)EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A88-11-55.pdf