NC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

NC

รายการประเภทวันที่ประกาศดาวน์โหลด
ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
NC, CS, EB2023-08-25 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/04/2023-08-25-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97.pdf
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ TREES NC/CS V.1.1 และ V.2.0NC, CS2024-05-27 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/05/2567-05-27-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-TREES-NC-CS-V.1.1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-V.2.0-R.01.pdf
เรื่อง กำหนดให้ใช้โปรแกรม BEC Web-Based ในการทำคะแนน
ข้อ EA P2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ และ EA 1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทางเลือกที่ 1
NC2023-09-22 16:38:30https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2023/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-BEC-Web-Based-r2.pdf
ประกาศ เรื่องแนวทางการทาคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม GI การลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (2 คะแนน)NC2023-07-12 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2023/07/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-TGBI-TREES-Innovation-Credit-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.pdf
ประกาศ การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร สำหรับการทำคะแนนข้อ EP 4 เกณฑ์ TREES NS/CS/EBNC, CS, EB2022-10-28 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/10/2565-10-6-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-EP4-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-r01_final.pdf
อัพเดทแบบฟอร์ชำระค่าธรรมเนียมตอบคำถามNC, CS, EB2022-10-04 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/10/2565-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
ประกาศปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินอาคารNC, CS, EB2022-08-15 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/08/2565-08-15-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2.pdf
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดขั้นต่ำในการประเมิน TREES NC/CS 1.1NC, CS2022-05-26 15:15:30https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/05/2564-11-24-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A31-1.pdf
เกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข The SOOK Building StandardSOOK,NC2021-08-24 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2021/09/3.-SOOK-Standard-for-Publish-TGBI-07-9-21-Linked.pdf
ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่

มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย
EB, CS, Pre-NC, NC2021-08-20 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86.pdf
กำหนดระยะเวลาอาคารที่มีการใช้งานแล้วจนถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคาร

ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่ และ ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS)
CS, NC2020-07-20 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-NC_CS-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%88.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับ อาคารพักอาศัย TREES - HOME VERSION 1.0HOME,NC2021-07-15 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/08/TREES-Home_Final_TGBIee-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97-31-8-65.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยTREES-NC/CS Version 2NC2021-06-09 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/03/TREES-NC-v2-2023-NCCS-Check5A.pdf
ประกาศ เรื่อง ห้ามก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ TREES ก่อนได้รับการอนุมัติEB, CS, Pre-NC, NC2021-05-21 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศเรื่องก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โค.pdf
ประกาศหมวด 8 นวัตกรรม ไม่ใช้น้ำประปารดน้ำต้นไม้NC2020-12-21 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2563-12-21_ประกาศหมวด_8_นวัตกรรม_ไม่ใช้น้ำประปารด.pdf
เปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2020-12-14 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/12/2563-12-14_ประกาศเรื่อง_ปรับแก้สเปคและราคาป้าย.pdf
ข้อกำหนด งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการผ่านการประเมิน ช่วงการออกแบบของ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)EB, CS, Pre-NC, NC2019-11-20 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/DRAFT_TOR%20TREES_Design%20Period%20R01.pdf
ข้อกำหนดงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการผ่านการประเมิน ช่วงการก่อสร้างของ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)EB, CS, Pre-NC, NC2019-11-20 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/DRAFT_TOR%20TREES_Design%20Period%20R01.pdf
ประกาศเรื่อง ระยะเวลาการตรวจเอกสารประเมินอาคาร TREESEB, CS, Pre-NC, NC2019-09-13 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2562-09-12%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES.pdf
ประกาศค่าตรวจประเมินอาคารEB, CS, Pre-NC, NC2019-03-12 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2561-06-01%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES.pdf
ประกาศเรื่อง สารดับเพลิงประเภท BF-2000 สำหรับการทำคะแนนข้อ EP 1 เกณฑ์ TREES NC/CS/EBEB, CS, NC2018-06-27 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2561-06-26%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%20BF-2000%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%20EP1.pdf
คำถาม TREES NC ที่ถูกใช้บ่อยNC2018-06-04 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2561-05-31%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
ประกาศ เรื่องอัตราค่าตรวจประเมินอาคาร TREES พื้นที่มากกว่า 100,000 ตารางเมตรNC2017-11-03 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2024/03/2560-06-16attachment100km2.pdf
Template TREES NC WC1NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20NC%20WC1_V2A.pdf
ประกาศใช้ Template ข้อ WC1 ใหม่EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-03-31%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20Template%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20WC1%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
ประกาศยกเลิกขั้นตอนการตรวจประเมิน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-04-28%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%20%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20TREES.pdf
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation and Core and Shell Building เกณฑ์ TREES-NC/CS (English)CS, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017_03_TREES-CS-Eng.pdf
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for Existing Building: Operation and Maintenance เกณฑ์ TREES-EB (English)EB2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017_03_TREES-EB-Eng.pdf
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for Preparation of New Building Construction & Major Renovation เกณฑ์ PRE NC (English)Pre-NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017_03_TREES-PreNC-Eng.pdf
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation เกณฑ์ TREES-NC Version 1.1 (English)NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017_03_TREES-NC-Eng.pdf
ประกาศ เรื่อง การใช้ Ecotect เพื่อทำคะแนนข้อ IE4 เกณฑ์ TREES NCNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20Ecotect%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20IE4%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20TREES%20NC_001.jpg
ประกาศ เรื่อง การทำคะแนนข้อ BM1 ในงาน SMART Cities Clean Energy @ 2017 Thai Green Building Expo and ConferenceNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.jpg
เรื่อง การใช้ชื่อ TREES – A ต่อท้ายชื่อผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017-03-01-WinyouRevised%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%ADTREES-A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/00-1-1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2011102016.pdf
ประกาศ เรื่อง แนวทางการทำคะแนน หมวดที่ 8 นวัตกรรมEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-07-22%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8UD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99innovation.pdf
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเนื้อหาข้อ TREES NC V1.1 IE1.2NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-04-29%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES-NC%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20TREES-Pre%20NC%20ED%201.pdf
ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดวัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ MR 6.2EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8MR6.2%20R01.pdf
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดวัสดุที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนของไทย ข้อ MR 6.1EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-04-17%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20MR%206.1.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (อาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร) TREES-NC/CSCS, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES-NC-CS%20V1.1%20-%20Small%20Manual-final%20draft%20%2020160301.pdf
แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ TREES Pre NcPre-NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2014-12-18-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-TREES-Pre-Nc.pdf
แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ TREES-NC (01-06-2560)NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2016-06-01-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (เกณฑ์การออกแบบอาคาร) TREES-Pre NCPre-NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/141001_TREES%20PRE%20NC.pdf
ประกาศ เรื่องค่าตรวจประเมินอาคาร TREES-NC และ TREES-Pre NCPre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2557-12-04%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES-NC%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20TREES-Pre%20NC%20ED%201.pdf
ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขข้อกำหนด TREES IE 1.3NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2557-7-30%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%20TREES_IE1.3.pdf
ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขนิยามของ พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES_ecological%20open%20space%20JV.pdf
ประกาศ เรื่องปรับอัตราค่าตรวจประเมินอาคาร 5_2_57NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%205_2_57.1.pdf
ประกาศ เรื่องบทลงโทษกรณีทุจริตการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยญชาญอาคารเขียวEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.pdf
ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนข้อ IE5 สำหรับพื้นที่ไม่ปรับอากาศNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20IE%205%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนข้อ EA P2 และ EA1 ทางเลือก 1NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20EA%20P2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20EA1%20%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%201.pdf
ขั้นตอนการตรวจประเมิน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_4%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%2056_.pdf
ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการตอบคำถามEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมการตอบคำถามNC2017-11-03 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2022/10/2565-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
ประกาศ เรื่องปรับอัตราค่าตรวจประเมินอาคารEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
คำถามที่ถูกถามบ่อยEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-03-21%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
ประกาศ เรื่องชี้แจงเรื่องการยกเลิกการใช้โปรแกรม BEC (2E)EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A88-11-55.pdf
ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้โปรแกรม2ENC2017-11-03 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศยกเลิกการใช้โปรแกรม-2E.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่) -TREES-NCNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2012-09-26-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-TREES-NC.pdf
เอกสารแก้คำผิด TREES – NC version 1.0.01NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2010-08-0320TreesRating.pdf
Template TREES NC GINC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20GI.rar
Template TREES NC EPNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/trees%20nc%20ep.rar
Template TREES NC IENC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/trees%20nc%20ie.rar
Template TREES NC MRNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20NC%20MR.rar
Template TREES NC EANC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20NC%20EA.rar
Template TREES NC WCNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20NC%20WC1.rar
Template TREES NC SLNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/trees%20nc%20sl.rar
Template TREES NC BMNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20NC%20BM.rar
Template TREES GeneralNC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/TREES%20General.rar