PRE-NC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

PRE-NC

รายการประเภทวันที่ประกาศดาวน์โหลด
ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่

มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย
EB, CS, Pre-NC, NC2021-08-20 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86.pdf
ประกาศ เรื่อง ห้ามก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ TREES ก่อนได้รับการอนุมัติEB, CS, Pre-NC, NC2021-05-21 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศเรื่องก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โค.pdf
เปลี่ยนแปลง สเปค วัสดุและราคา ของป้ายสแตนเลสติดอาคารของโครงการที่ผ่านการรับรองอาคารตามมาตรฐาน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2020-12-14 00:00:00https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2020/12/2563-12-14_ประกาศเรื่อง_ปรับแก้สเปคและราคาป้าย.pdf
ข้อกำหนด งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการผ่านการประเมิน ช่วงการออกแบบของ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)EB, CS, Pre-NC, NC2019-11-20 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/DRAFT_TOR%20TREES_Design%20Period%20R01.pdf
ข้อกำหนดงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการผ่านการประเมิน ช่วงการก่อสร้างของ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES)EB, CS, Pre-NC, NC2019-11-20 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/DRAFT_TOR%20TREES_Design%20Period%20R01.pdf
ประกาศเรื่อง ระยะเวลาการตรวจเอกสารประเมินอาคาร TREESEB, CS, Pre-NC, NC2019-09-13 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2562-09-12%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES.pdf
ประกาศค่าตรวจประเมินอาคารEB, CS, Pre-NC, NC2019-03-12 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2561-06-01%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES.pdf
ประกาศใช้ Template ข้อ WC1 ใหม่EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-03-31%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20Template%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20WC1%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
ประกาศยกเลิกขั้นตอนการตรวจประเมิน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-04-28%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%20%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20TREES.pdf
Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for Preparation of New Building Construction & Major Renovation เกณฑ์ PRE NC (English)Pre-NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2017_03_TREES-PreNC-Eng.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/00-1-1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2011102016.pdf
ประกาศ เรื่อง แนวทางการทำคะแนน หมวดที่ 8 นวัตกรรมEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-07-22%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8UD%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99innovation.pdf
ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดวัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ MR 6.2EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8MR6.2%20R01.pdf
ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดวัสดุที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอนของไทย ข้อ MR 6.1EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2558-04-17%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20MR%206.1.pdf
แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ TREES Pre NcPre-NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2014-12-18-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-TREES-Pre-Nc.pdf
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (เกณฑ์การออกแบบอาคาร) TREES-Pre NCPre-NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/141001_TREES%20PRE%20NC.pdf
ประกาศ เรื่องค่าตรวจประเมินอาคาร TREES-NC และ TREES-Pre NCPre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2557-12-04%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20TREES-NC%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20TREES-Pre%20NC%20ED%201.pdf
ประกาศ เรื่องบทลงโทษกรณีทุจริตการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยญชาญอาคารเขียวEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.pdf
ขั้นตอนการตรวจประเมิน TREESEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_4%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%2056_.pdf
ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการตอบคำถามEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
ประกาศ เรื่องปรับอัตราค่าตรวจประเมินอาคารEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
คำถามที่ถูกถามบ่อยEB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/2560-03-21%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf
ประกาศ เรื่องชี้แจงเรื่องการยกเลิกการใช้โปรแกรม BEC (2E)EB, CS, Pre-NC, NC2017-11-03 00:00:00http://tgbi.or.th/uploads/trees/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A88-11-55.pdf