ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาคัดเลือกในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอาคารเป็นสุข(The SOOK Building Standard)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

สถาบันอาคารเขียวไทย ดำเนินการภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีความต้องการที่จะจัดทำเกณฑ์
มาตรฐานอาคารเป็นสุข เนื่องจากการออกแบบอาคารในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบ
อาคารเขียว ให้เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันการออกแบบดังกล่าว
ยังไม่เพียงพอต่อคุณภาพอาคารและสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทา
เกณฑ์เพื่อส่ง เสริมสุขภาวะของผู้ที่ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบนั้นต้องให้ความสาคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ
อุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ
ชีวอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนาอาคารให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ดังนั้น สถาบันอาคารเขียวไทย มีความประสงค์จะขอเชิญผู้ที่สนใจในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารเป็นสุข ให้กับทางสถาบันฯ โดยมีราคากลางประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งผู้ที่จะถูกคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยและต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน
อาคารเขียว (Green Building) หรือ หลักเกณฑ์การประเมินการใช้งานอาคารที่มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่ง แวดล้อม และสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร (Well-being)
หรือเป็นกลุ่มบุคคล ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Green Building)
หรือ หลักเกณฑ์การประเมินการใช้งานอาคารที่มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของ
ผู้ใช้อาคาร (Well-being)
โดยผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่ มูลนิธิ
อาคารเขียวไทย ณ วันที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรูปแบบรายละเอียด โปรดสอบถามได้ที่ 02-3183358,
084-0995199 หรือที่อีเมล์ thaigreenbuilding@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
สถาบันอาคารเขียวไทย