เชิญร่วมงาน 9th Thai Green Building Expo and Conference 2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2565 “9th Thai Green Building Expo and Conference 2022”

ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในเชิงการออกแบบ การก่อสร้างและการจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาคารเขียว
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ด้าน Green Product ในประเทศไทยและอาเซียน
  3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสาคัญและหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของบุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อม ให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
  5. เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการที่สนใจทางานด้านอาคารเขียว มาพบผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและบริษัทที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวของไทย ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจด้านอาคารเขียวทั้งปริมาณและมูลค่าอย่างยั่งยืน
  6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯให้เป็นรู้จักแพร่หลาย ทั้งในหมู่ของนักวิชาชีพ ผู้จาหน่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักการตลาด นักลงทุน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลทำให้
    สถาบันอาคารเขียวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9th Thai Green Building Expo and Conference 2022 (tgbi.or.th)

กำหนดการ