เชิญร่วมสนับสนุนโฆษณางาน 9th Thai Green Building Expo and Conference 2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ด้วย “สถาบันอาคารเขียวไทย” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ มูลนิธิอาคารเขียวไทย ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่าง
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
บูรณาการความร่วมมือทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานที่มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สถาบันฯ มีกาหนดการที่จัดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจาปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “9th Thai
Green Building Expo 2022” ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ ผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ยั่งยืน ในเชิงการออกแบบการก่อสร้าง และการจัดการอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องการเป็นศูนย์รวมข่าวสาร การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของบุคคลากร หน่วยงาน
หรือองค์กร ที่มีความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังเปิด
โอกาสให้บริษัทต่างๆ ได้นานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่มานาเสนอในงานเพื่อผลักดันเป็นศูนย์กลางการแสดงนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ด้าน Green Product ในประเทศ

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ด้วยการโฆษณาสินค้า และบริการในงาน 9th Thai Green Building Expo 2022 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30–16.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตราสัญลักษณ์บนเวทีและเว็บไซต์ ถ่ายทอดสดคลิปโฆษณาในช่วงพักเบรคงานสัมมนา ผ่านช่องทาง Youtube Live และ Facebook Live ของทางสถาบันฯ


ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่าย หรือหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-3183358, 084-0995199, 088-7600118 หรือ
E-mail : tgb.expo@gmail.com

โดยมีรูปแบบการโฆษณาตามรายละเอียดดังนี้