ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรมการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

GI การลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (2 คะแนน)


วัตถุประสงค์
ดูแลและจัดการบริหารสภาพความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบปฏิบัติการคณะทำงานปฏิบัติการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมหรือ Building Social Impact Initiative (BSI Initiative) ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (บ้านเด็กฯ)
สิ่งที่ต้องดำเนินการ

 1. ดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative เพื่อนำกรอบปฏิบัติการภายใต้โครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ทั้งก่อนหรือระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่เกินกว่า 40% ของโครงการ เพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะได้รับเอกสารรับรองจาก BSI Initiative เพื่อยืนยันถึงความร่วมมือและเจตจำนงในการดำเนินงานร่วมกัน
 2. โครงการต้องประสานงานและดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative ผู้รับเหมาก่อสร้างและ/หรือผู้ดูแลการก่อสร้างและแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ในการปรับปรุงแคมป์ รวมถึงการจัดทำและดำเนินการตามแผนการพัฒนาแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ (Action Plan) ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 3. เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น โครงการจะนำส่งรายงานการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับการตรวจประเมินโดยทีม BSI Initiative เพื่อยืนยันว่าโครงการได้ดำเนินการตามหรือเกินกว่ามาตรฐานที่ระบุไว้ใน Action Plan ซึ่งโครงการ ทีม BSI Initiative และผู้รับเหมาก่อสร้างและ/หรือผู้ดูแลการก่อสร้างและแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการได้กำหนดขึ้นร่วมกัน
  แนวทางการดำเนินการ
  โครงการประสานงานและดำเนินงานร่วมกับทีม BSI Initiative ผู้รับเหมาก่อสร้างและ/หรือผู้ดูแลการก่อสร้างและแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ ในการประเมินแคมป์ จัดทำ Action Plan และดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยทีม BSI Initiative จะให้การสนับสนุน ทั้งในด้านกิจกรรม การฝึกอบรมและด้านอื่นๆ ตลอดทุกขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ โครงการควรจัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้ประสานงานหลักสำหรับการสื่อสารระหว่างโครงการ ทีม BSI Initiative ผู้รับเหมาก่อสร้างและ/หรือผู้ดูแลการก่อสร้างและแคมป์พักแรงงานก่อสร้างของโครงการ โดยทีม BSI Initiative จะร่วมติดตามและจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตลอดโครงการตามลำดับให้ทราบ
  เอกสารสำหรับยื่นรับรอง
 4. บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MoU) ระหว่างเจ้าของโครงการและ BSI Initiative โดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ที่ระบุว่าโครงการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับ BSI Initiative
 5. รายงานการลดผลกระทบทางสังคมในแคมป์พักแรงงานก่อสร้าง ที่จัดทำโดย BSI Initiative
 6. เอกสารรับรองจาก BSI Initiative ที่ยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Action Plan

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
สถาบันอาคารเขียวไทย