ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2 [02 Aug 2017 ]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 25600 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็น ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

  1. นายคเณศ            จึ่งสกุล
  2. นางสาวธนภรณ์     โภควรรณวิทย์
  3. นางสาวธีรินทร์       อัครวาณิชพันธ์
  4. ดร.บุญจง              บูรณวัฒนาโชค

File attachment (Preview and download)

Download_เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว.pdf
Download_ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 2.pdf