ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 1/2555

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวTREES รุ่นที่ 1/2555

***************************************************

           ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.             นายจตุพร ธรรมเจริญ                          19.         นายอรรถพร โพธิ์ขำ

                         2.             นางสาวตรีทิตย์ ประทุมมณี                   20.         นายอุกฤษฎ์ ถนอมนาม  

                         3.             นางทัศนีย์ ผาติเวทย์                           21.         นายกำพล ทรัพย์สมบูรณ์  

                         4.             นายธนชนม์ กระจ่างศรี                       22.         นายจิตต์เกษม โยธีคณะ             

                         5.             นายธนา ประสพโภคากร                     23.         นายชาญไทยภักดิ์ แก่นจันทร์ธนกุล  

                         6.             นายบริรักษ์ อินทรกุลไชย                    24.         นายฐิติพงศ์ ยอดชีวัน 

                         7.             นายพงษ์พิชญ์ จงศุภางครัตน์                25.         นายธานินทร์ แสงสร้อย    

                         8.             นายพลสันต์ วงษ์ศรี                           26.         นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล              

                         9.             ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา                         27.         นางสาวพรรณวดี มงคลเจริญ              

                         10.         ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล                  28.         นายวสันต์ ไชยวรรณ                

                         11.         นายภูมิ ภักดีธรรม                             29.         นายวัชโร เรืองพิบูลย์ 

                         12.         นายรัชพล ศิลาวิเศษฤทธิ์                     30.         นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์  

                         13.         นายวิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล                   31.         นายวินัย หมั่นคติธรรม

                         14.         นายสุดใจ หิริวัฒนวงศ์                        32.         นางสาววิริยา กิจไกรลาศ

                         15.         นางสาวสุภาภรณ์ พุฒพิริยะ                 33.         นายศุภชัย แววบัณฑิต

                         16.         นายอนุชิต พึ่งกล่อม                          34.         นายเสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม

                         17.         นางสาวอภิลดา วรชาติ                       35.         นายอภินันท์ ปานสาย        

                         18.         นางสาวอมรรัตน์ เจวประเสริฐพันธุ์         36.         นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์                                                                                


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวTREES NC รุ่นที่ 1.pdf
ประกาศผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวTREES NC รุ่นที่ 1 (สอบแก้ตัว).pdf