ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 2/2555

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 2/2555

***************************************************

           ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.             นางสาวกมลทิพย์ จิระวาณิชย์กุล            26.         นายวีรภัทร ไตรทิพเทวินทร์

                  2.             นายกุลภัสสร์ กาญจนกีรณา                  27.         นายวีระ รุ่งวงศ์พาณิชย์

                         3.             นายเจริญ ถานะภิรมย์                         28.         นางสาวศสินี เตียงธวัช

                         4.             นางเจียรไน โชติพงศ์                           29.         นางสาวศิริทิพย์ หาญทวีวงศา          

                  5.             ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร                   30.         นายสิงหนาท พัตรสมบูรณ์  

                  6.             นางสาวณชมน พูลทรัพย์                      31.         นายสุขสันติ์ ยงวัฒนานันท์

                         7.             นายดนู กตัญญตานันท์                         32.         นางสาวสุชาดา รามกุล  

                         8.             นางสาวทิตยาพร มิตรอุดม                     33.         นางสาวสุรีย์พร นิพิฐวิทยา            

                  9.             นายธันวา อยู่เสนาสน์                           34.         นางสาวแสงทิพย์ นิรุตติรักษ์              

                         10.         นายธีระสิน ศรีศรกำพล                         35.         นางสาวอรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน              

                         11.         นายนพพล พิสุทธอานนท์                       36.         นางสาวอลิสา เชี่ยวธีรกุล 

                         12.         ดร.นรี ภิญญาวัฒน์                               37.         นางสาวอัญชลี เหล่าบุญเจริญ  

                  13.         นายบัณฑิต มัญยานนท์                          38.         นายจำรูญ ทองเส็ม

                         14.         นายบุญชู บุญทริกชาติ                           39.         นายชัยเลิศ กวีเลิศวงศ์

                         15.         นายประเสริฐ งามเลิศประเสริฐ                 40.         นายเชี่ยวชาญ ปัสนานนท์

                  16.         นายพงศ์พีระ แซ่โค้ว                              41.         นายโชติช่วง ทวีสินฟู

                         17.         นายพลาวัสถ์ ธรรมมิตร                           42.         นายณัฐพงศ์  พงศ์พัชราพันธุ์        

                         18.         นายพัฒนพงศ์ ประมวลสุข                       43.         นายประสิทธิ์ชัย พรหมลิภณกุล  

                         19.    นายพิชญะ เพียรพัฒนางกูร                      44.     นายพรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

                         20.    นายพิมพ์พรรณ จิโรจน์วงศ์                       45.     นางสาววาสนา ขนุนนิล

                         21.    นายพีรศิลป์ จิระรัตนานุกูล                       46.     นายศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล

                         22.    นายภรัณยวัฒน์ แสงสุวรรณ                      47.     นางสาวศศลักษณ์ พิกุลผล

                         23.    นายรณชัย เลี่ยวไพโรจน์                          48.     นายอารี เลาะเหม็ง

                         24.    นายรัชชพันธุ์ โกวิทางกูร                          49.     นายปวรรธน์ ตันนยานุสรณ์

                         25.    นายวัชพล โฆษะโก


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 2.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 2 (สอบแก้ตัว).pdf