ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 4/2556

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวTREES รุ่นที่ 4

***************************************************

          ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม  2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A   หรือ TREES  ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.      นายกฤษณ์ มุทุตานนท์                         9.      นายวุฒิไกร ชมเชย

                         2.      นายกออิศรา ประชาอาทร                   10.      นายวุฒิชัย เอี่ยมประไพ

                         3.      นางสาวชญานี เลิศสัจจานนท์               11.      นายศุภชัย จันทุมา

                         4.      นายณพล เกียรติก้องมณี                     12.     นางสาวสริน พินิจ

                         5.      นางสาวณัฎฐณิชา อัศวพลังกูล               13.     นางสาวอโณทัย รุจทิฆัมพร

                         6.      นางสาวณัฐณี วงศ์วีระนนท์ชัย               14.      นางสาวทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

                         7.      นายบุญอนันต์ ประภาศิริ                     15.      นายพลวุฒิ ไชยนุวัติ

                         8.      นางสาวมนธิรา วัชรสุกาญจน์                16.      นายภูริภัทร์ นพรุจ


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 4.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 4 (สอบแก้ตัว).pdf