ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 3/2556

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 3/2556

***************************************************

           ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.             นางสาวกรองกาญจน์ พรมวิเศษ                 13.        นางสาวสุดารัตน์ จิรภัทรสกุล

                         2.             นางสาวกษิดา ชำนาญดี                          14.         นายสุรเดช เหรัมพกุล

                         3.             นางชลิตา สุวรรณ                                 15.         นายสุรพันธุ์ นิลนนท์

                         4.             นายดนุสรณ์ บัวขจร                              16.         นางสาวอัจฉรียา ชัยยะสมุทร

                         5.             นายทัตตะ พริ้งศุลกะ                             17.        นายกัณฑ์เฉลิม เอียสกุล                                       

                         6.             นายทิชาพันธ์ ไกรเกตุ                            18.         นางสาวญาณี  เลาสุขศรี 

                         7.             นายธนทรัพย์ จันทร์ทรงกลด                    19.        นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์

                         8.             นายปรีชา วัฒนศิริ                                20.        นางสาวทวีรัตน์  อินทร์พวงรัตน์

                         9.             นางสาวปิยาภรณ์ เม่นประเสริฐ                 21.        นายธนเศรษฐ์  ร่วมชาติ

                         10.          นางพรเพ็ญ พิมพ์วิริยะกุล                       22.         นางสาวอลิศรา  จ๋วงพานิช

                         11.          นางสาวไพลิน ตั้งคาราวคุณ                     23.         นายอาทิตย์  ป้อมสัมฤทธิ์

                         12.          นางสาวศศิวิมล วงษ์สวัสดิ์


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 3.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 3 (สอบแก้ตัว).pdf