ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 5/2556

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 5/2556

***************************************************

           ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.          นายเกรียงไกร สีลารักษ์                          27.      นางสาววรวรรณ เนตรพระ

                         2.          นายโกศล แสงปรีดีกรณ์                         28.        นายวิชิต โสภารักษ์

                         3.          นายขจรศักดิ์ ไชยวงศ์                            29.        ผศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง

                         4.          นางสาวชนิกา ช่อวิเชียร                         30.        นายวุฒิบูรณ์ อมรรักษา

                         5.          นายฐิติ อุปนันท์                                  31.         นายศุภชัย สุขวณิชนันท์ 

                         6.          นายณฐนน ดวงริวงค์                            32.         นายศุภโชค ตาปนานนท์

                         7.          นายดนัย เนตรภิญโญ                           33.         นายสุทธิรัตน์ พฤกษนันต์

                         8.          นางสาวธนภรณ์ โภคาวรรณวิทย์              34.         นายสุธิวัตร ประกอบธรรม

                         9.          นายธนะชัย ถาวรวัฒน์สกุล                    35.          นางสาวอภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล

                       10.           นายธรรมปกร ชุ่มสวัสดิ์                        36.          นางสาวอัญชิสา สันติจิตโต

                       11.           นางสาวธัชภร โห้ประไพ                       37.           นางสาวอัษฎาภรณ์ ตั้งใจ  

                       12.           นางสาวธัญรัตน์ ล้อศิริรัตน์                    38.            นายอาทิตย์ วาณิชอดิศักดิ์  

                       13.           นายนริศ เชี่ยวชาญ                             39.            นายชัยมงคล ปรีชากุลพันธ์  

                       14.           นางสาวนวลอนงค์ เมษาพิพัฒนกุล           40.            นายชิดชัย ชูเชิด

                       15.           นายนิรุจ สุวรรณพงษ์                           41.           นายธนบดี ชูวิมลหิรัญ

                       16.           นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์                          42.           นางสาวปาริณี ศรีสุวรรณ์

                       17.           นายบวรสันติ์ นวราช                            43.            นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม

                       18.           ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฎอินทร์                    44.            นายรังสรรค์ ปัญญาพรวิทยา    

                       19.           นายประเสริฐ ปิ่นงาม                           45.            นายวชิระ หินอ่อน   

                       20.           นายพงษ์เทพ มโนสุจริตธรรม                  46.            นายวิศาล ชูประดิษฐ      

                       21.           นางสาวพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา                47.            นายวิษณุศักดิ์ สุขหอม

                       22.           นายพิจารณ์ แจ้งสว่าง                          48.             นายเวนิช วุฒิกนกธำรง              

                       23.          นายภมรพัฒน์ พึ่งธรรมสุจริต                  49.             นางสาวสรณียา หมั่นดี

                       24.          นางสาวรัตนาวรรณ มั่งคั่ง                      50.             นางอภิญญา หล้าเตจา

                       25.          นายรุ่งโรจน์ เริ่มดำริห์                           51.             นายอาดัม คัมภิรานนท์

                       26.          นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง