ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 9/2557

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 9

***************************************************

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.                  นายคเณศ จึ่งสกุล                            2.                  นายเจนวิทย์ ปานจันทร์                   

                         3.                  นายชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคล                  4.                  นายนัฐธี วรมงคล                             

                         5.                  นางสาวประภัสสร วงศ์ยืน                  6.                   นางสาวปุณิกา ทรัพย์เจริญ             

                         7.                  นางสาวภาณิตภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนา        8.                  นายภาสมน เพ็ชรสุวรรณ์

                         9.                  นายวัลลภ ทองรับใบ                       10.                 นายศรัณย์ อัครพันธุ์

                        11.              นางสาวสรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล          12.                 นายสาวิช จิรัฐิติกาลโชติ

                        13.              นางสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์                  14.                 นายกิตติชัย  หอมกลิ่นแก้ว              

                        15.              นายคมเอก  โฆสิระโยธิน                   16.                  นายณัฏฐพล  ศรีสุคนธ์

                        17.              นางสาวประภาพร  พรหมเรนทร์          18.                 นางสาววรรณรัตน์  วิวัฒนะ

                        19.              นายสมิท  อภิชนวณิชกิจ                   20.                  นาวาเอกสันติ  พรหมสุนทร

                        21.              นายสุชาติ  เกตุนุติ                          22.                  นายสุทิน  ฐาปนวงศ์เวช


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 9.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 9 (สอบแก้ตัว).pdf