ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 10/2558

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 10

***************************************************

               ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                                    1.             นายไกรสร ตะไก่แก้ว                            2.             นายชลิต ทวีสินฟู                         

                                    3.             นางสาวจิตลดา ทาวงศ์มา                       4.             นายชัยภัทร์ คัมภีรคุปต์                

                                    5.             นายเถกิงศักดิ์ แพ่งนุเคราะห์                    6.             นายธนพงษ์ กุศลาภรณ์                

                                    7.             นายธนิวรรธน์ ธีรบุญโรจน์                       8.             นายปรเมศวร์ พิชิตานนท์              

                                    9.             นางสาวพิศุทธิภา จันทร์แจ้ง                     10.          นางสาวมลวิภา เชื้อมี

                                    11.          นายลลิต ธิติไพศาล                               12.          นางสาววนัสรา ค้าธัญญะเจริญ

                                    13.          นายวิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์                         14.          นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์

                                    15.          นายอภิสิทธิ์ ภัทรดุษฎี                            16.          นางสาวอมรรัตน์ ยิ่งวิเศษ

                                    17.          ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา                        18.           นายอายุส สันถวะโกมล

                                    19.          นางสาวอาริสา จั่นสมพงษ์                       20.          นางสาวดลยา แสงจันทร์ศรี             

                                    21.          นายยศธนา ตั้งพิบูลย์เวช                         22.            นายอัจฉริยะ แจ้งฉาย          


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 10.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 10 (สอบแก้ตัว).pdf