ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 8/2557

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 8

***************************************************

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES  รุ่นที่ 8  เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-A หรือ TREES ASSOCIATE ของสถาบันอาคารเขียวไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                              1.             นางสาวกนกอร อริยรัตนา                   2.           นางสาวกฤติกา ทิพยดำรงกุล               

                              3.             นายกิตติพงษ์ ปิสุนิ                           4.            นางสาวกุลธิดา สุวรรณแก้ว                 

                              5.             นายคุณเอก ตัณฑเกษม                      6.            นายจตุพร กุลกากร                            

                              7.             นางสาวจุฑารัตน์ ประสานพิมพ์             8.            นายเฉลิมเกียรติ เสนาะดีกุลภัทร์           

                              9.             นายชลธชา ธนวัฒนกุล                       10.        นางสาวชิดชนก มาคงกุล                      

                              11.         นายฐิติวัจน์ สินธุ์จิรา                          12.        นายณัฐพล เทียวพานิช                       

                              13.         นางสาวณัฏฐา ตระกูลไทย                   14.        นางสาวณิชารัศมิ์ สนธิ                         

                              15.         นายดนุชา สุนทรารชุน                        16.        นายดุสิต บูรณโชคไพศาล                    

                              17.         นายถนัดวุฒิ วนสุทธิกุล                       18.        นายทาธฤษ ไทพิทักษ์                        

                              19.         นางสาวทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์               20.        นายธนะชัย ชิตโสภณดิลก   

                              21.         นายพงษ์เทพ สุวิริยะไพศาล                  22.        นางสาวพรรณเพ็ญแข นกเพชร

                              23.         นายพิษณุ  สันป่าแก้ว                         24.        นายเพชร ปัญญางาม

                              25.         นายเมธา ไชยประสพ                         26.        นายเมธา สรรเพชุดาศิลป์

                              27.         นายไมตรี โค้งเลิศลักษณ์                     28.         นายรัชกรณ์ เถายุวพันธุ์

                              29.         นางสาวรุจิเรจ อินทรเนตร                   30.         นายฤทธิรงค์ ชูสกุลชาติ

                              31.         นายวศิน จิรสัชฌกร                          32.         นายวิโรจน์ วงศ์ดีเลิศ

                              33.         นายศราวุธ เกิดเนตร                         34.         นายสมภพ สุวรกุล

                              35.         นางสาวสรพรรณ อมตธรรม                 36.         นางสาวสุนันทา บัวเชย

                              37.         นายสุวิชชา โฉมงาม                          38.         นางสาวอรศรี เล้าสุทธิพงศ์

                              39.         นางสาวอัญชุลีกร อุดมแก้ว                  40.         นายชเนษฎ์ บุญยอุดมศาสตร์                          

                              41.         นายฌาญสิทธ์ บุญฮอง                       42.         นายณัฐพร อัครกุล                                        

                              43.         นายธนสาร ขาวสวย                          44.         นายนวพล ธาราชีวิน                                      

                              45.         นางสาวนุชวรรณ ปานจันทร์                46.         นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์

                              47.         นางสาววาสนา นรสาร                       48.         นายสมบูรณ์ สุ่มศรีสุวรรณ       

                              49.         นายสุรเดช โกสุม                              50.         นายสุวิชา โพธิ์ศิล

                              51.         นายอเนก รณศิริ


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่นที่ 8.pdf
ประกาศผลการสอบTREES NC รุ่น 8 (สอบแก้ตัว).pdf