ประกาศ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด IE P1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด IE P1

***************************************************

ตามที่ข้อ IEP1 ได้ระบุให้โครงการที่เลือกดำเนินการตามทางเลือกที่ 1 โดยให้อาคารต้องมีการระบายอากาศผ่านกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และมาตรฐาน วสท. 3010 ซึ่งมีผลทำให้อาคารไม่สามารถใช้วิธีการระบายอากาศธรรมชาติได้ ดังนั้นทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงขอปรับเกณฑ์ดังนี้

ให้ผู้เข้าร่วมประเมินสามารถใช้การระบายอากาศธรรมชาติได้โดยอ้างอิง “ข้อ 13 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมี ประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ พื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือ ช่องทางเดินภายในอาคาร” อย่างไรก็ดีหากห้องดังกล่าวไม่สามารถมีช่องเปิดเพื่อระเปิดเพื่อระบายอากาศธรรมชาติได้หรือไม่เลือกที่จะใช้วิธีการระบายอากาศธรรมชาติ ห้องดังกล่าวต้องมีการระบายอากาศด้วยวิธีกลตามที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน วสท. 3010 โดยเฉพาะห้องเก็บของและห้องเครื่องไฟฟ้าต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ฌ-5 ด้วยอัตราการระบายอากาศ 0.05 cfm/ftสำหรับพื้นที่ไม่ปรับอากาศ และ 50 cfm ต่อ คน สำหรับพื้นที่ปรับอากาศ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบ จึงมีผลกับอาคารที่ลงทะเบียนแล้ว สำหรับอาคารที่ส่งเอกสารแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจของสถาบันไม่ว่าขั้นใดก็ตาม สถาบันฯของสงวนสิทธ์ในการในการใช้ประกาศฉบับนี้เป็นรายกรณี

                                                                                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                               ประกาศ ณ วันที่  1  กันยายน   พ.ศ.  2559

                                                                               สถาบันอาคารเขียวไทย