ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 19/2561

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 19

***************************************************

        ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว    TREES NC รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIAT NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

          1.                       นางสาวกรรณชนก      สุวรรณโชติ                2.                       นายกีรติ                  นิติโชติ

          3.                       นางสาวโชติกา           อำนวยวิบูลย์ผล          4.                       นางสาวฐิติมารัชกรณ์   พูลเพิ่ม

          5.                       นางสาวณัฐรดา          บุญถัด                     6.                       นายดนุพงษ์              สรรพอุดม

          7.                       นายธนภัทร              พรพงศ์รุ่งเรือง            8.                       นายนพรัตน์              จรูญพัฒนพงศ์

          9.                       นายนเรศ                 ชูชาญ                     10.                    นางสาวบุณยวีร์          ศิริวัฒน์

          11.                   นายประพัทธ์             ชื่นชุมศรี                  12.                    นายปวีณ                  โรจนวิศาส

          13.                   นายภาคภูมิ               ทิพย์ประเสริฐ            14.                   นายภาณุวัฒน์            กล่อมเดช

          15.                   นายรวินท์                 ศิริรุ่งพาณิชย์             16.                   นางสาววิชณา            เปี่ยมปิติรัตน์

          17.                   นายอรรถพล             ตันไทย


File attachment (Preview and download)

2561-4-17 ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 19.pdf
2561-4-17 เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (รุ่นที่ 19).pdf