ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 15/2559

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 15

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.                  นายกวิน                  ปรีชาวุฒิเดช                2.                  นางสาวชญนิน           นาคีสถิตย      

                         3.                  นายชณะชัย              บำรุงพงศ์                   4.                  นางสาวณัฐชา            จันทรสกุล

                         5.                  นายธนัทนนต์            ณัฏฐ์นนตนัท               6.                  ผศ.ดร.ธนา               อนันต์อาชา

                         7.                  ว่าที่ร.อ.ธรรมณัฐ        แก้วบุญส่ง                  8.                  นางสาวเบญนภา        จันทร์กลับ

                         9.                  นางสาวพลอยฟ้า        ภัทรมังกร                  10.              นางสาวพิมพ์ชนก       หมวดสันเทียะ

                         11.              นายพีรชาติ               ส่งสถิต                      12.              นายอดิศร                 พิริยะปัญญา

                         13.              นายไกรเดช               พริ้งเพริศพฤนท์           14.              นายเจนภพ               จงอภิรัตนกุล  

                         15.              นายชัยณรงค์             ภูชัชวนิชกุล                16.              นางสาวณัฐจารีย์        ลาสุดี

                         17.              นางสาวทิพวรรณ        แสนจันทร์                  18.              นายนัฐวุฒิ                สนั่นพานิช

                         19.              นางสาวศานติวร         เอื้อประเสริฐ               20.              นางสาวอัสมา            เอี่ยมสพประเสริฐ


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 15.pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 15 (สอบแก้ตัว).pdf