ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 16/2559

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 16

***************************************************

             ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE หรือ TREES-A ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                         1.                  นายคำนวน                 อาชาพิทักษ์           2.                  นายชนินทร์                กุลสุรกิจ     

                         3.                  นางสาวชมพูนุท            แสงกาญจนวนิช      4.                  นางสาวนพนภา           ทองบุ

                         5.                  ดร.นพรัตน์                  เกตุขาว                6.                  นายนิติ                     รัตนปรีชาเวช

                         7.                  นายวสันต์                   พุฒิพุทธ               8.                  นายศุภณัฐ                 ทองอยู่เรือน

                         9.                  นางสาวสุภิญญาลักษณ์    จันทรวงศ์             10.              นายอนิรุทธ์                 จินดาดำรงวนิช    

                         11.              นายกิตติ                      พิริยวิรุตม์            12.              นายเกียรติศักดิ์             ศรีจันทะวงษ์       

                         13.              นายณภัทร                   จักรวัฒนา            14.              นางสาวดวงพร              สืบแก้ว

                         15.              นายประพจน์                สมรรถไท             16.              นายธีรเดช                   ลิ่มอรุณ

                         17.              นายพรหมพิทักษ์            อัสรางชัย             18.              นายภูษิต                     ธนพฤฒิกิจ

                         19.              นายศกรา                     ณะมณี                20.              นายสุขุม                     แสนแก้วทอง

                         21.              นายอภัย                      ศรัณย์ธรรมกุล       22.              นางสาวอาติยาพร          สินประเสริฐ


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 16 r1.pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียน รุ่น 16 (สอบแก้ตัว).pdf