ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4 

***************************************************

                                            ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือที่เรียนว่า TREES-A EB ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้ 

                                                                                                    1.     นายกำธร         ชัยกิจวิสุทธิกุล 

                                                                                                    2.     นายชาคร         ลิมปิชัยโสภณ

                                                                                                    3.     นายทรงวุฒิ       เข็มวงษ์

                                                                                                    4.     นายทินภัทร       ศรีคะชินทร์

                                                                                                    5.     นายเทอดศักดิ์     จุลวาที

                                                                                                    6.     นายธนภัทร        ขวัญไสวธรรม

                                                                                                    7.     นายธิรางค์         แพรนิมิต

                                                                                                    8.     นายพงศ์วิศิษฏ์     มณฑลโสภณ

                                                                                                    9.     นายพิทักษ์         ศิริสำราญ

                                                                                                  10.     นางสาวพิมพ์สิริ    โตวิจิตร

                                                                                                  11.     นายเพไนย         ฟักเทศ

                                                                                                  12.     นายภาคภูมิ        ทิพย์ประเสริฐ

                                                                                                  13.     นายยุทธนินทร์      ทับไธสง

                                                                                                  14.     นางสาววรานี       ยุตตไพบูลย์

                                                                                                  15.     นายศรชัย          อภิบาลพลธรรม

                                                                                                  16.     นางสาวศิริวรรณ    โรโห

                                                                                                  17.     นายศุภชัย          เตชะวชิรศิริ

                                                                                                  18.     นายสิทธิกร         สมบัติศิริ

                                                                                                  19.     นายอธิศักดิ์         อรุณมาศ


File attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4 (รอบ 2).pdf
เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 4 (รอบสอบแก้).pdf