ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20

***************************************************

               ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                                          1.              นายกอปรพร            นุกูลคาม               2.              นายจิรวัฒน์             ศักดิ์ชลาธร

                                          3.              นายจิราพัชร์            จิตตะเสนีย์             4.              นายชนะพล             บำรุงศิลป์

                                          5.              นางสาวชนากานต์      ฤทธิศิรินทร์            6.              นางสาวชนาภา          จารุมณีโรจน์

                                          7.              นายชุมพล               พันธุ์น้อย               8.              นายณรัณ                ศิริสันธนะ

                                          9.              นายทูนธรรม            สุโฆสิต                10.              นายเทอดศักดิ์           จุลวาที

                                        11.              นายธีรวิทย์              จอมสืบ                12.              นายนคร                 มณีเนตร

                                        13.              นายนฤพนธ์             พุ่มแสง                14.              นายปฐมพงศ์            เจริญสุข

                                          15.              นายปฐมพร              สมเสนาะ            16.                นายปารินทร์            สีจร

                                          17.              นางสาวพรหมธิดา       มิเลียง               18.                นายพลจักร              นิกาญจน์กูล

       19.             นายพสกร               มานะจิตร์พันธ์       20.      นางสาวพิมพ์สิริ          โตวิจิตร

                                          21.             นางสาวภัทราภรณ์      ศรีประเสริฐ          22.              นายวีรศักดิ์              ศรีเมือง

                                          23.             นายสมชาย              เกตุรัตนมาลี          24.              นายสมทวี               จันทร์พร้อม

                                          25.            นางสาวสุภนาถ          เจียมจิตวนิชา        26.              นายอิสรชัย              บูรณะอรรจน์


File attachment (Preview and download)

2561-10-25 ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 20.pdf
2561-10-26 เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (รุ่นที่ 20).pdf