ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

                                     ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20

***************************************************

               ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                                          1.              นางสาวจีรนุช            มณีกูล                 2.              นายณฐภน              จิรนันทกร

                                          3.              นายณัฐพล               ปิยะตันติ              4.              นายธิรางค์               แพรนิมิตร

       5.               นายนุกูล                 กันเกตุ                 6.              นายปณิธาน             คันธมาศ

                                          7.              นางสาวมัณฑณา        โพธิสุนทร             8.              นายมานะ                เตชะไพฑูรย์

                                          9.              นายรวิพล                วธาวนิชกุล          10.              นายราชวัตร             วงศาโรจน์

                                        11.              นางสาวสฤษฎี            ประเสริฐศรี        12.               นายสิทธิกร              สมบัติศิริ

                                        13.              นายสุทธิ                   พิกุลทอง           14.               นายอนุชา                ทิพย์ใจเอื้อ

                                          15.              นายเอก                    ปนาทกูล           16.               นางสาวเอมอร           เศวตบวร


File attachment (Preview and download)

2561-11-29 ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 20 (สอบแก้ตัว).pdf
2561-11-29 เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (รุ่นที่ 20) แก้ตัว.pdf