ประกาศ เรื่องห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารยื่นประเมินนอกเหนือจากคำแนะนำของกรรมการตรวจประเมิน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารยื่นประเมินนอกเหนือจากคำแนะนำของกรรมการตรวจประเมิน ยกเว้นแต่จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

***************************************************

     เพื่อให้การดำเนินการตรวจประเมินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทางคณะกรรมการสถาบันขอกำหนดให้ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการตรวจประเมินในรอบแรกแล้วนั้น ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารตรวจประเมินนอกเหนือจากหัวข้อระบุในคำแนะนำของกรรมการตรวจประเมิน ยกเว้น ว่าจะทำการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกรรมการตรวจประเมินให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปนอกเหนือจากประเด็นที่ได้รับคำแนะนำ

     หากกรรมการผู้ตรวจประเมินตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในเอกสารยื่นประเมินที่นอกเหนือจากคำแนะนำของกรรมการตรวจ ทางกรรมการตรวจมีสิทธิ์ขาดที่จะไม่อนุมัติการพิจารณาในหัวข้อที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่แจ้งไปในการตรวจประเมินในรอบต่อไป

       จึงประกาศให้ผู้เข้าตรวจประเมินกับสถาบันอาคารเขียวไทยรับทราบเป็นการทั่วไป                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562                                                                                   สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศการกำหนดการส่งเอกสารแก้ไข.pdf