แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ “เป็นสุข”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศแต่งตั้งเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทาคู่มือเกณฑ์ “เป็นสุข”สถาบันอาคารเขียวไทย***************************************************เพื่อให้การดาเนินการร่างเกณฑ์ “เป็นสุข” สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์และจัดทาคู่มือเกณฑ์ เป็นสุข ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้1. รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาเกณฑ์ เป็นสุข2. คุณปรีชา มณีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข3. คุณอุษณีย์ มิ่งวิมล อนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข4. คุณสมศักดิ์ จิตมั่น อนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุข5. ผศ.ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี อนุกรรมการร่างเกณฑ์ เป็นสุขโดยมีหน้าที่1. ศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล และพัฒนาเกณฑ์ เป็นสุข เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการจัดทาให้เป็นไปตามที่กาหนด2. รายงานความก้าวหน้าของการจัดทาเกณฑ์ เป็นสุข ให้ประธานฯ และที่ประชุมรับทราบประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

2563-1-13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ “เป็นสุข”.pdf