แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ Well Being City

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศแต่งตั้งเรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเกณฑ์ Well Being Cityสถาบันอาคารเขียวไทย***************************************************เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเกณฑ์ Well Being City ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะทำงานเกณฑ์ Well Being Cityประกอบด้วยบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้1. ดร.อภิพรรณ บริสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City2. คุณกมล ตันพิพัฒน์ อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City3. นายณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City4. คุณนันทวัน ศิริทรัพย์ อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City5. ผศ.ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี อนุกรรมการร่างเกณฑ์ Well Being City
โดยมีหน้าที่1. ศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล และดำเนินการจัดทำเกณฑ์ คณะทำงานเกณฑ์ Well Being City2. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงอาคารเขียวระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการจัดทาให้เป็นไปตามที่กำหนด3. รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำเกณฑ์ Well Being City ให้ประธานฯ และที่ประชุมรับทราบประจำทุกเดือนประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

2563-1-13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์จัดทำคู่มือเกณฑ์ Well Being City.pdf