ขอเลื่อนการจัดงานงานสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2563

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  ขอเลื่อนการจัดงานงานสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**************************************************

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ในนามของมูลนิธิอาคารเขียวไทย สถาบันอาคารเขียวไทย และคณะกรรมการจัด งานฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง

ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

มูลนิธิอาคารเขียวไทย สถาบันอาคารเขียวไทย และคณะกรรมการจัดงานฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ และจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้ง พร้อมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

                                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 2 เมษายน 2563

                                              มูลนิธิอาคารเขียวไทย

       สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

2563-04-02 ประกาศเรื่อง เลื่อนEXPO2020 COVID-19 R01 edited by Wises.pdf