วันหยุดประจำปีของมูลนิธิอาคารเขียวไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง วันหยุดประจำปีของมูลนิธิอาคารเขียวไทย

ประจำปี พ.ศ. 2563

****************************************

                  มูลนิธิอาคารเขียวไทย กำหนดวันหยุดทำการมูลนิธิอาคารเขียวไทยประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.         วันพุธที่                1  มกราคม  2563              วันขึ้นปีใหม่

2.         วันจันทร์ที่          10  กุมภาพันธ์  2563           หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์)

3.         วันจันทร์ที่            6  เมษายน  2563              วันจักรี

4.         วันจันทร์ที่          13  เมษายน  2563              วันสงกรานต์

5.       วันอังคารที่         14  เมษายน  2563              วันสงกรานต์                 ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

6.         วันพุธที่              15  เมษายน  2563              วันสงกรานต์

7.         วันศุกร์ที่              1  พฤษภาคม  2563           วันแรงงาน

8.         วันจันทร์ที่            4  พฤษภาคม  2563           วันฉัตรมงคล

9.         วันพุธที่                6  พฤษภาคม  2563           วันวิสาขบูชา

10.     วันพุธที่                3  มิถุนายน  2563             วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

                                                                พระบรมราชินี

11.     วันจันทร์ที่            6  กรกฎาคม  2563            หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม)

12.     วันอังคารที่         28  กรกฎาคม  2563            วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.     วันพุธที่              12  สิงหาคม  2563              วันแม่แห่งชาติ

14.     วันอังคารที่         13   ตุลาคม 2563                วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

                                                                มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15.     วันศุกร์ที่            23  ตุลาคม  2563                วันปิยมหาราช

16.     วันจันทร์ที่            7  ธันวาคม  2563              วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม)

17.     วันพฤหัสบดีที่     10  ธันวาคม  2563              วันรัฐธรรมนูญ

18.     วันพฤหัสบดีที่     31  ธันวาคม  2563              วันสิ้นปี

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน


File attachment (Preview and download)

ประกาศวันหยุด.pdf