กำหนดระยะเวลาอาคารที่มีการใช้งานแล้วจนถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคาร ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่ และ ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

                                                                                                              ประกาศ                                                               

กำหนดระยะเวลาอาคารที่มีการใช้งานแล้วจนถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคาร                                                   

ประเภทอาคารใหม่/ปรับปรุงใหม่ และ ประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS)                                                                                                      ***************************************************
                             ตามที่มีอาคารที่ได้รับการประเมินอาคารเขียวจากเกณฑ์อื่นหรืออาคารที่มีการออกแบบและก่อสร้างตามเกณฑ์อาคารเขียว และมีการเปิดใช้งานแล้วระยะหนึ่ง มีความประสงค์จะขอรับการประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ TREES NC/CS สถาบันอาคารเขียวไทยเห็นควรที่จะกำหนดระยะเวลาหลังจากอาคารก่อสร้างเสร็จสิ้นจนถึงวันยื่นขอรับรองการประเมินดังนี้
อาคารที่มีการเปิดใช้งานแล้วต้องมีระยะเวลาใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัครขอรับการประเมินอาคารตามเกณฑ์ TREES NC/CS โดยแนบหลักฐานวันที่เปิดใช้งานอาคาร ได้แก่

  1. สำหรับอาคารที่ควบคุมการใช้ ให้แนบใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
  2. สำหรับอาคารอื่น ๆ ให้แนบหลักฐานแสดงวันที่การเปิดใช้อาคาร อาทิเช่น เอกสาร หรือภาพที่แสดงให้เห็นวันที่เปิดใช้งานอาคาร ใบเสร็จค่าน้ำเดือนแรก ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนแรก 

                                                                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                                                                                       สถาบันอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศเกณฑ์ NC_CS อาคารเปิดใช้งานไม่เกิน 5 ปีจ.pdf