ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

ประกาศ

เรื่อง  ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ เข้ามาที่

มูลนิธิอาคารเขียวไทย หรือสถาบันอาคารเขียวไทย

**************************************************

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาคารเขียวไทย เป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนในการทำหนังสือเชิญ หรือจดหมายต่างๆ ทุกฉบับที่จะส่งให้ทางมูลนิธิฯ หรือสถาบันฯ โปรดทำหนังสือเรียนถึงประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                      ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

มูลนิธิอาคารเขียวไทย


File attachment (Preview and download)

ประกาศเรื่อง ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทำหนังสือเชิญและจดหมายต่างๆ.pdf