ประกาศ เรื่องแนวทางการทำคะแนนหมวดที่ 8 นวัตกรรม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print


GI ไม่ใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้


วัตถุประสงค์
ลดความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคาร


สิ่งที่ต้องดำเนินการ
ลดปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารให้ได้อย่างน้อย 50% ของปริมาณน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายนอกอาคารทั้งหมด โดยเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก ทั้งนี้โครงการต้องแสดงรายการคำนวณปริมาณการลดการใช้น้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสม “ปริมาณน้ำที่ต้องใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งหมด” ให้คำนวณตามวิธีของ EPA’s WaterSense water budget tool “ปริมาณน้ำทดแทนน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้” ให้คำนวณโดยวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลหรือภูมิสถาปนิก

แนวทางการดำเนินการ
พิจารณาใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือก เช่น น้ำฝนจากบ่อเก็บน้ำฝน น้ำจากบ่อหน่วงน้ำฝนไหลล้น น้ำที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำจากระบบรีไซเคิลน้ำ น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ ทดแทนการใช้น้ำประปาเพื่อรดน้ำต้นไม้นอกอาคารของโครงการ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
สถาบันอาคารเขียวไทย