ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

เนื่องจากมีบางโครงการมีความประสงค์จะออกแบบและก่อสร้างป้ายเองโดยมีขนาดที่ต่างจากป้ายมาตรฐานที่อาคารเขียวกำหนด


สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย ขอประกาศว่า โครงการที่ต้องการขออนุญาตออกแบบก่อสร้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ต้องดำเนินการดังนี้


1. ในกรณีประสงค์จะออกแบบและสั่งผลิตป้ายเองนั้น ทางบริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อป้ายขนาดมาตรฐาน ขนาด กับทางสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ป้าย เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการออกแบบและผลิตป้ายเอง
2. ลักษณะของป้ายต้องเหมือนกับป้ายที่สถาบันฯ กำหนดทุกประการ อาทิเช่น ฟ้อนตัวอักษร เฉดสี รูปโลโก้ และพื้นผิววัสดุ โดยสามารถขยายขนาดให้เหมาะสมกับการออกแบบได้
3. ก่อนจัดทำต้องแนบแบบ ขนาด รายละเอียดวัสดุ และลักษณะการติดตั้งโดยละเอียดให้สถาบันฯ พิจารณาอนุมัติ ก่อนก่อสร้าง หรือติดตั้งด้วยทุกครั้ง
4. ในกรณีจะจัดทำป้ายเองต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ ของป้าย ในราคา 10,000 บาทต่อตารางเมตร
5. ในกรณีที่มีภาษีเกิดขึ้นจากป้ายนั้นเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้ชำระเอง
6. ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายเพิ่มเติมโครงการต้องเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น
7. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของโครงการทั้งสิ้น

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
มูลนิธิอาคารเขียวไทย
สถาบันอาคารเขียวไทย